PROJEKT OUTPLACEMENT 7.4.2

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.

„Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2 Outplacement

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej – wyższa konkurencyjność zawodowa na śląskim rynku pracy

Grupa docelowa 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn)

Termin realizacji projektu 01.08.2017 r. – 30.06.2018 r.

Kwota dofinansowania projektu z UE 988 350,44 zł

OFERUJEMY

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, identyfikującym mocne i słabe strony, predyspozycje oraz potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe: Specjalista ds. Kadr i Płac, Specjalista ds. Ubezpieczeń, Specjalista ds. Funduszy Europejskich zakończone uzyskaniem zaświadczenia MEN oraz Certyfikatu
 • stypendium za udział w szkoleniach
 • catering podczas szkoleń
 • płatny 4-miesięczny staż
 • pośrednictwo pracy mające na celu pomoc Uczestnikowi Projektu w znalezieniu zatrudnienia

Dlaczego warto?

Bezpłatne Szkolenia Zawodowe

Bezpłatne Szkolenia Zawodowe

 • Specjalista ds. Kadr i Płac
 • Specjalista ds. Ubezpieczeń
 • Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Stypendium Szkoleniowe

Stypendium Szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe za udział w kursie

Zwrot Kosztów Dojazdu

Zwrot Kosztów Dojazdu

Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu

Płatne Staże

Płatne Staże

4 miesięczne płatne staże

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo pracy

Każdy uczestnik otrzyma pomoc w znalezieniu pracy

Płatne Staże

Dodatkowe korzyści

Otrzymanie zaświadczenia MEN oraz Certyfikatu po szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Catering podczas szkoleń

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • pracujące
 • uczące się
 • zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego (Katowice, Bytom, powiat gliwicki, bieruńsko-lędziński, będziński, rybnicki, tarnogórski)
 • zagrożone zwolnieniem
 • przewidziane do zwolnienia
 • zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Zapraszamy również,

 • pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP,
 • przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 • przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 • przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych