Szkoła policealna

Policealna Szkoła Zawodowa jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej wpisaną do ewidencji placówek niepublicznych prowadzoną przez Prezydenta Miasta Katowice posiadającą pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, w ramach której realizowane są programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór dalszego kształcenia w szkole policealnej daje możliwość uzyskania konkretnego zawodu, a tym samym wyspecjalizowania się w dziedzinie, która nas interesuje. Możliwość kształcenia w systemie zaocznym pozwala na kontynuowanie nauki bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej. Ponadto cykl kształcenia, który w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat pozwala na wybór wielu specjalizacji, wielu zawodów, a tym samym większe szanse na zaistnienie na runku zawodowym jako specjalista w zakresie wielodziedzinowym. Kształcenie w szkołach policealnych daje możliwość poszerzania własnych kwalifikacji zawodowych, a tym samym bycie atrakcyjnym na rynku pracy.

W naszej szkole mogą uczyć się wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią. Ważne jest również to, iż aby zostać naszym słuchaczem nie jest wymagana matura. Rok szkolny podzielony jest na nabór wrześniowy oraz lutowy, zapisać się zatem do nas można przez cały rok. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń i nie pobieramy opłat wpisowego!

Cykl kształcenia: w szkole policealnej nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku. Nauka w ciągu roku podzielona jest na dwa semestry, które rozpoczynają się od września i od lutego.

Egzaminy:

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są organizowane na zakończenie każdego semestru. Po ukończeniu cyklu kształcenia lub danego semestru (w zależności od ilości kwalifikacji w zawodzie) słuchacz może przystąpić do egzaminu z danej kwalifikacji organizowanego przez OKE. Po zdaniu kwalifikacji uzyskuje się zaświadczenie potwierdzające uzyskanie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Osoba, która zdobędzie zaświadczenia potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje Dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie oraz możliwość posługiwania się uzyskanym tytułem zawodowym.

Natomiast po ukończeniu cyklu kształcenia niezależnie od tego czy przystąpi się do egzaminu z kwalifikacji, każdy absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku MEN zgodnie z rozporządzeniem.

Tryb nauki: zaoczny

Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie, 3 zdjęcia.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).