Kurs Zamówienia publiczne – wstęp do Zamówień Publicznych

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu stosowania najważniejszych przepisów dotyczących zamówień publicznych

Program szkolenia

 1. Zamówienia publiczne  - wprowadzenie
 • Podstawowe pojęcia i definicje
 • Zamówienia publiczne
 • Zamawiający
 • Kierownik zamawiającego
 • Wykonawca
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Równowartość kwoty euro
 • Progi unijne
 • Zamówienia podprogowe
 1. Ustawy obowiązujące w zamówieniach publicznych - omówienie i cel stosowania
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Kodeks Cywilny
 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Dostawy
 • Usługi
 • Usługi o charakterze priorytetowym
  i niepriorytetowym
 • Roboty budowlane
 • Zamówienia mieszane
 • Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp - art. 3 ustawy
 1. Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Równego traktowania wykonawców
 • Uczciwej konkurencji
 • Bezstronności
 • Jawności
 • Pisemności
 • W języku polskim
 • Prymatu trybów
 1. Przygotowanie postępowania
 • Ustalenie kręgu osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Ustalenie warunków udziału w postępowaniu
 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 1. Tryby postępowania - charakterystyka i warunki stosowania
 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Dialog konkurencyjny
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienia z wolnej ręki
 • Zapytanie o cenę
 • Licytacja elektroniczna
 1. Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BIP
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w DUUE
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w BIP
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w DUUE
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wszczęcie postępowania
 • Terminy
 • Modyfikacje i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty wstępne, negocjacje, dialog
 • Oferty
 • Badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Badanie niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Badanie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Zakończenie postępowania
 • Zawarcie umowy o zamówienie publiczne
 • Dokumentowane postępowania
 1. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 • KIO
 • Sąd Okręgowy
 • Akty prawne

Korzyści dla uczestników

Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe

Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę

Nocleg i Wyżywienie

Nocleg i wyżywienie

W cenie szkolenia wyjazdowego zapewniamy nocleg i wyżywienie

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Zaświadczenia MEN / Certyfikaty

Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

Zapisy

Pobierz ofertę w formacie PDF

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pozostała oferta

Sprawdź inne kursy i szkolenia z kategorii:

Kadry i Księgowość

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy kadrowe, księgowe, rachunkowe, finansowe, unijne, podatkowe

Human Resources

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, controllingu, rekrutacji pracowników, oceny pracowników, zwalniania pracowników,

Informatyka i Komputery

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy komputerowe, informatyczne, dla Seniorów, obsługi programów komputerowych i biurowych

Rozwój i Umiejętności Interpersonalne

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz warsztatów kreatywnego myślenia

Sprzedaż Marketing i Obsługa Klienta

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy sprzedażowe i obsługi kas fiskalnych, marketingowe oraz social media, coaching oraz media relations

Biznes

w tej kategorii znajdziesz m.in.: szkolenia z zarządzania i kierowania, treningi menadżerskie, szkolenia biznesowe oraz z zakresu budowania wizerunku firmy i negocjacji

Zdrowie i Kosmetyka

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy z zakresu dietetyki, suplementacji w sporcie oraz żywienia

Pozostałe Kursy i Szkolenia

w tej kategorii znajdziesz m.in.: kursy językowe, opiekuńcze, z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz prasowe i dziennikarskie

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).