Opiekunka Dziecięca

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekunki Dziecięcej umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.Absolwent kursu posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi; przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju i przewlekle chorym; ukształtowane postawy twórcze, kulturę osobistą, poczucie estetyki, poszanowanie człowieka i pracy; ukształtowane niezbędne w zawodzie opiekunki dziecięcej cechy osobowości i postaw.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K 1: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji:

K1 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (MS.11) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).