Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 311929

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Chłodnictwa i klimatyzacji umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii. Technicy chłodnictwa i klimatyzacji mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także nadzoru technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w przemyśle spożywczym, budownictwie, transporcie, rolnictwie, służbie zdrowia oraz wykonywać usługi dla ludności.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
K 2: ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
 • Technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (EE.15) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (EE.16) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).