Technik Handlowiec - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 522305
 
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Handlowiec umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej. Absolwent zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
K 2: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Marketing w działalności handlowej
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Sprzedaż towarów
 • Symulacyjna firma handlowa
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Prowadzenie sprzedaży (AU.20) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Prowadzenie działalności handlowej (AU.25) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).