Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 541315

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia bez konieczności zdawania egzaminów państwowych. Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K 1 BPO.02. Ochrona osób i mienia

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z jednej kwalifikacji:

K1 Ochrona osób i mienia (MS.03) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).