Technik Transportu Kolejowego - KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Transportu Kolejowego umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu. Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), manewrowy (a), konduktor, kasjer(ka), dyspozytor(ka), kierownik pociągu. Będziesz mógł( mogła) kontynuować naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki. ruch pociągów, obsługiwać urządzenia sterownia ruchem kolejowym, planować przewozy pasażerskie i towarowe, nadzorować obsługę pociągów, wykonywać manewry kolejowe.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

K 2: TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Podstawy ruchu kolejowego
 • Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • Infrastruktura kolejowa
 • Kolejowe pojazdy szynowe
 • Eksploatacja handlowa kolei
 • Technika ruchu kolejowego
 • Odprawa pociągów na stacji
 • Działalność usługowa kolei
 • Technologia i organizacja pracy stacji
 • Praktyki zawodowe
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
 • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,
 • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,
 • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
 • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
 • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (AU.46) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (AU.47) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).