PROJEKT OUTPLACEMENT 7.4.2

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.

"Program rozwoju zawodowego dla osób zwolnionych, zagrożonych i przewidzianych do zwolnienia w województwie śląskim"

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2 Outplacement

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej – wyższa konkurencyjność zawodowa na śląskim rynku pracy

Grupa docelowa 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn)

Termin realizacji projektu 01.08.2017 r. - 30.06.2018 r.

Kwota dofinansowania projektu z UE 988 350,44 zł

OFERUJEMY

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania, identyfikującym mocne i słabe strony, predyspozycje oraz potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe: Specjalista ds. Kadr i Płac, Specjalista ds. Ubezpieczeń, Specjalista ds. Funduszy Europejskich zakończone uzyskaniem zaświadczenia MEN oraz Certyfikatu
 • stypendium za udział w szkoleniach
 • catering podczas szkoleń
 • płatny 4-miesięczny staż
 • pośrednictwo pracy mające na celu pomoc Uczestnikowi Projektu w znalezieniu zatrudnienia

DLACZEGO WARTO?

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

STYPENDIUM SZKOLENIOWE

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

PŁATNE STAŻE

POŚREDNICTWO PRACY

DODATKOWE KORZYŚCI

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • pracujące
 • uczące się
 • zamieszkujące na obszarze woj. śląskiego (Katowice, Bytom, powiat gliwicki, bieruńsko-lędziński, będziński, rybnicki, tarnogórski)
 • zagrożone zwolnieniem
 • zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Zapraszamy również:

 • pracowników przedsiębiorstw MŚP
 • przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne
 • przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej
 • przedsiębiorstwa znajdujących się w sytuacji kryzysowej, za szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

INFORMACJE I ZAPISY

Biuro Projektu
ul. Staromiejska 6
40-013 Katowice

32/203-41-75, 720-820-804

rekrutacja@effekt.biz.pl
www.mapadotacji.gov.pl

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).