Ortoptystka

  • Kod zawodu: 325906
  • Kwalifikacje: MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
  • Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.04. odbywa się pod koniec 4 semestru
  • Cykl kształcenia: 2 lata
  • Tryb nauki: stacjonarny
  • Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

INFORMACJA O ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

Ortoptystka to pracownik ochrony zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii. Absolwenci wykonują badania i ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Główne problemy wzrokowe, którymi zajmuje się ortoptystka, to zez i niedowidzenie. Nierównoległe ustawienie oczu (zez) może pojawić się w każdej grupie wiekowej, przyczyniając się do zaburzeń widzenia, mogących grozić poważnym defektem wzroku oraz utratą widzenia obuocznego. Natomiast niedowidzenie, jako znaczne obniżenie ostrości wzroku, pojawia się najczęściej w pierwszych 8 latach życia. Zwykle dotyczy jednego oka i może powodować trwałą utratę widzenia oraz trudności funkcjonalne.

Ortoptystka spełnia ważna rolę społeczną. Wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe (np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe). Ortoptystka opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, oświatowych, integracyjnych i specjalnych.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych.

Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) korzystać z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;

2) charakteryzować rozwój psychomotoryczny pacjenta w różnych okresach życia;

3) objaśniać przyczyny powstawania zeza, rozróżniać rodzaje zeza i niedowidzenia, omawiać leczenie zachowawcze i operacyjne zeza;

4) wyjaśniać przyczyny, przebieg kliniczny i leczenie podstawowych chorób narządu wzroku;

5) różnicować badania ortoptyczne i wybrane okulistyczne;

6) wykonywać badania ortoptyczne i okulistyczne niezbędne w pracy ortoptystki;

7) stosować ćwiczenia ortoptyczne w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;

8) modyfikować ćwiczenia w zależności od stanu i możliwości pacjenta;

9) dobierać pomoce optyczne i nieoptyczne;

10) obserwować reakcje pacjenta na stosowane zabiegi;

11) edukować dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;

12) współpracować z zespołem terapeutycznym;

13) stosować profilaktykę okulistyczną i różne formy promocji zdrowia;

14) korzystać z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;

15) udzielać pierwszej pomocy;

16) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

17) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

18) postępować zgodnie z zasadami etyki;

19) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

20) aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

Niedowidzenie i zez są problemem społecznym oraz medycznym, stanowią wysoki odsetek wśród dzieci i młodzieży. Podjęcie wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku wpływa na jakość życia, chroni przed wykluczeniem z możliwości wykonywania wielu zawodów oraz inwalidztwem wzrokowym.

Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystka stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku.

Do zadań ortoptystki należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Absolwenci współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym, przyczyniają się także do weryfikacji diagnozy dzieci z dysleksją, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne. Dodatkowo ortoptystki wspomagają osoby z problemami wzrokowymi poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych. Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca, wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najwyższych kwalifikacji.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;

2) prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;

3) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;

4) komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;

5) prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).