Technik Dentystyczny

  • Kod zawodu: 321402
  • Kwalifikacje: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
  • Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.06. odbywa się pod koniec 5 semestru
  • Cykl kształcenia: 2,5 roku
  • Tryb nauki: stacjonarny i zaoczny
  • Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY

Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo i naprawę uzupełnień protetycznych i aparatów szczękowo-ortopedycznych, zleconych przez lekarza dentystę. Absolwent jest przygotowany do wykonywania protez twarzowo-szczękowych dla pacjentów po operacjach onkologicznych i plastycznych (protez pooperacyjnych i epitez twarzy).

Jest to zawód, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności oraz podzielności uwagi, wyobraźni i umiejętności pracy w zespole. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej. Intensywny rozwój nowych technologii protetycznych. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

Zawód technik dentystyczny obliguje do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Nowością w kształceniu techników dentystycznych jest wprowadzenie: technologii informatycznych do projektowania i wykonywania stałych uzupełnień protetycznych oraz język obcy ukierunkowany na słownictwo zawodowe i podstawy języka migowego.

Technik dentystyczny, może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje absolwenta w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE NAZWA ZAWODU

Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Wzrost społeczeństwa w podeszłym wieku, jest również szansą na większe zapotrzebowanie, na wykonawstwo uzupełnień protetycznych, a przez to miejsc pracy dla techników dentystycznych. Istotnym czynnikiem jest też wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiły, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DENTYSTYCZNY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  2. wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  3. naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
  4. obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).