Asystent osoby niepełnosprawnej

  • Kod zawodu: 341201
  • Kwalifikacje: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
  • Egzaminy: Egzamin potwierdzający kwalifikację SPO.01. odbywa się pod koniec drugiego semestru
  • Cykl kształcenia: 1 rok 
  • Tryb nauki: zaoczny
  • Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie

INFORMACJA O ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną.

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Prowadzą do niego przede wszystkim negatywne postawy społeczne, utrudniony dostęp do wielu obszarów życia społecznego, niski poziom wykształcenia i zatrudnienia, niewystarczające wsparcie w zakresie edukacji i brak właściwych wyspecjalizowanych służb. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne. Przegląd internetowych ofert pracy oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.

Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
  2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
  4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).