Technik rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 431103

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Technik Rachunkowości umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji lub zmianę zawodu.

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe, jednostkowe sprawozdania finansowe, przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Kurs przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

K 2: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja małych zespołów
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Dokumentacja biurowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Biuro rachunkowe
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Praktyka zawodowa

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT NABYWA UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • rozliczania danin publicznych,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS,prowadzenia analizy finansowej.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Słuchacz zdaje egzamin, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z dwóch kwalifikacji:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (AU.36) Egzamin odbywa się po zakończeniu I semestru
K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65) Egzamin odbywa się po zakończeniu II semestru.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).