Technik Architektury Krajobrazu

Zadania zawodowe:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu kod zawodu 314202 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
 2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
 3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
 4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacje zawodowe:

K1: RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

K2: RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu jest realizowane w klasach I 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

- podstawy architektury krajobrazu,

- rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,

- obiekty małej architektury krajobrazu,

- działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,

- język obcy w architekturze krajobrazu,

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

- projekty obiektów architektury krajobrazu,

- prace w obiektach architektury krajobrazu,

- praktyka zawodowa.

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4tyg = 160g w klasie III

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- j. angielski - realizowany od klasy pierwszej

- biologia - realizowana od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika architektury krajobrazu.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
 8. Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, parków i ogrodów, wiodących szkółek roślin ozdobnych.

Absolwent szkoły może:

Technik architektury krajobrazu może znaleźć zatrudnienie:

- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu /w pracowniach: projektowych, konserwacji zabytków, ochrony środowiska/

- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu

- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./

- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody /w parkach narodowych i krajobrazowych/

- w prywatnych firmach

- u właścicieli obiektów krajobrazowych

- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

- można prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, wykonywana w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).