Technik Ekonomista

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista kod zawodu 331403 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

2) obliczania podatków,

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

4) prowadzenia rachunkowości,

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

K2: AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- język angielski zawodowy

- statystyka

- podstawy prawne

- podstawy ekonomiczne

- planowanie i organizacja działalności gospodarczej

- rachunkowość

- sprawozdawczość i analiza finansowa

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- techniki biurowej

- pracownia ekonomiczna

- pracownia rachunkowości

- pracownia sprawozdawczość i analizy finansowej

praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 6 tygodni (2 tyg. = 80g w klasie II i 4tyg = 160g w klasie III)

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski – realizowany od pierwszej klasy

- geografia - realizowana  od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika ekonomisty.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
 8. Wykorzystanie aktualnie obowiązujących programów finansowo-księgowych.
 9. Profesjonalną obsługę urządzeń biurowych.

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków, firm i zakładów produkcyjnych, na wyższe uczelnie. Uczestniczymy w wykładach tematycznych, w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, właścicielami firm.

Absolwent szkoły może:

Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie:

- urzędy administracji państwowej i samorządowej,

- banki,

- urzędy skarbowe,

- instytucje ubezpieczeniowe,

- biura rachunkowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- agencje celne,

- przedsiębiorstwa produkcyjne,

- firmy usługowe i handlowe,

- prowadzenie działalności gospodarczej.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).