Technik Handlowiec

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec kod zawodu 522305 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: AU.20. Prowadzenie sprzedaży

K2: AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i techniki sprzedaży

Obsługa klientów

Marketing w działalności handlowej

Język angielski w działalności handlowej

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

Pracowania sprzedaży

Firma handlowa

praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w klasie III

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski – realizowany od pierwszej klasy

- geografia - realizowana  od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

  1. Możliwość zdobycia zawodu technika handlowca.
  2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
  3. Przygotowanie ogólnokształcące.
  4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
  5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
  6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
  7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
  8. Nauka posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi w zakresie realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
  9. Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym.

Absolwent szkoły może:

Technik handlowiec może znaleźć zatrudnienie:

- małych i dużych firmach handlowych,

- sklepach i hipermarketach,

- firmach produkcyjnych i usługowych,

- jako przedstawiciel handlowy firmy,

- może prowadzić własną firmę handlową.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative).

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu organizacji i techniki sprzedaży, obsługi klientów, marketingu i sprzedaży w działalności handlowej. Ciekawym elementem w procesie kształcenia są praktyki zawodowe oraz warsztaty z zakresu symulacji działania firmy handlowej.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).