Technik Hotelarstwa

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa kod zawodu 422402 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

2) rezerwowania usług hotelarskich;

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Kwalifikacje zawodowe:

K1:  TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

K2: TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- język angielski zawodowy

- podstawy hotelarstwa

- działalność recepcji

- organizacja pracy służby pięter

- obsługa konsumenta

- usługi dodatkowe w hotelarstwie

- marketing usług hotelarskich

- podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- pracownia hotelarska

- pracownia obsługi konsumenta

- pracownia obsługi informatycznej

- praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 8 tygodni (4 tyg. = 160g w klasie II i 4tyg = 160g w klasie III)
Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki /język hiszpański (drugi język do wyboru przez ucznia)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski - realizowany od klasy pierwszej

- geografia - realizowana  od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktykę w hotelach wiodący na rynku w branży.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Wycieczki edukacyjne po obiektach noclegowych.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.
 8. Udział w targach turystycznych i hotelarskich.

Absolwent szkoły może:

- podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji,

- uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,

- podjąć studia na uczelniach wyższych,

- ponadto pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych,
pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Może być zatrudniony   organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera przed młodymi ludźmi ogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków. Nieodłącznym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wielu prestiżowych śląskich hotelach.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).