Technik Logistyk

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk kod zawodu 333107 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Kwalifikacje zawodowe:

K1: AU.22. Obsługa magazynów

K2: AU.32. Organizacja transportu

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 1. a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
 2. b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- język angielski zawodowy

- działalność gospodarcza

- gospodarka magazynowa

- magazyny przy produkcyjne

- magazyny dystrybucyjne

- logistyka transportu

- usługi logistyczno - transportowe

 1. c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- procesy magazynowe

- organizacja prac magazynowych

- procesy transportowe

- procesy magazynowo - spedycyjne

praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tygodni (160g w klasie III)

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski – realizowany od pierwszej klasy

- geografia - realizowana od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika logistyka.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Praktykę w wielu instytucjach i firmach wiodący na rynku w branży.
 7. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.

Absolwent szkoły może:

Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie:

- działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych

- jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów)

- biegle posługują się językami obcymi, a także doskonale radzą sobie z obsługą komputerów.

- przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,

- przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych,

- jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty do spraw:

 1. Sprzedaży i prognozowania popytu,
 2. Planowania zakupów,
 3. Handlu elektronicznego,
 4. Gospodarki materiałowej,
 5. Pakowania i opakowań,
 6. Transportu i opakowań,
 7. Transportu wewnętrznego,
 8. Operatora systemów informatycznych,
 9. Gospodarki odpadami,
 10. Systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 11. Logistyki miejskich usług infrastrukturalnych.

TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).