Technik Weterynarii

Zadania zawodowe:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii kod zawodu 324002 powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. 1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 2. 2) wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 3. 3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 4. 4) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 5. 5) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 6. 6) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 7. 7) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Kwalifikacje zawodowe:

K1: RL.10  Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

K2: RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Możliwości kształcenia w zawodzie:

Kształcenie w zawodzie technik weterynarii jest realizowane w klasach I, 4-letniego technikum dla absolwentów gimnazjum. Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym,

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym;

- Prowadzenie działalności gospodarczej

- Język angielski zawodowy

- Przepisy ruchu drogowego

- Anatomia i fizjologia zwierząt

- Chów i hodowla zwierząt

- Inseminacja zwierząt

- Choroby i pielęgnacja zwierząt

- Diagnostyka weterynaryjna

- Administracja weterynaryjna

- Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

- Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych

- Zabiegi weterynaryjne

- Analityka weterynaryjna

- Kontrola i nadzór weterynaryjny

- Nauka jazdy ciągnikiem

Praktyka zawodowa realizowana w wymiarze 4 tyg. = 160g w klasie III

Języki obce:

- język angielski

- język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- j. angielski - realizowany od klasy pierwszej

- chemia - realizowana od drugiej klasy

Przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika weterynarii.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez wyjazdy do gospodarstw i stadnin koni, podczas zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywających się w lecznicach weterynaryjnych, ubojniach, sklepach z lekami weterynaryjnymi.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.
 6. Wiele atrakcyjnych kursów dodatkowych związanych z branżą.

Absolwent szkoły może:

Znaleźć zatrudnienie

- jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,

- w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,

- zakładach przetwórstwa spożywczego,

- w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,

- może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolne,

- prowadzić zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu),

- zdobyć dalsze kwalifikacje, np. kontrolera sanitarnego, inseminatora,

- kontynuować naukę na studiach wyższych (lepszy start na uczelnie o profilach medyczno-weterynaryjnych).

Ten kierunek kształcenia przeznaczony jest dla osób, które kochają zwierzęta, nie boją się ich, prezentują pozytywną postawę wobec zwierząt     i potrafią ponosić za nie odpowiedzialność. Łagodne i umiejętne podejście do zwierząt oraz otwartość na kontakty z innymi ludźmi (opiekunami zwierząt) z pewnością ułatwią pracę w zawodzie technik weterynarii.

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami    w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Oferta

Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EFFEKT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Dane są przetwarzane w celu umożliwienia Państwu kontaktu, nie będą one przekazywane do państw trzecich. Będą przechowywane przez okres 5 lat, decyzje o ich przetwarzaniu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).